Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Sơn xây dựng – phân loại (Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam)

1. Giới thiệu:
Sản phẩm sơn xây dựng là một trong những sản phẩm quan trọng của ngành hoá chất công nghiệp. Nó được sử dụng phổ biến và rất cần thiết cho các công trình xây dựng với rất nhiều mục đích khác nhau trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Để thuận lợi cho việc sử dụng sơn vào từng mục đích cụ thẻe một cách hợp lý và có hiệu quả cao, trên thế giới đã có một số tiêu chuẩn phân loại sơn, còn ở nước ta hiện nay vẫn chưa có một tiêu chuẩn nào về phân loại sơn nói chung và sơn xây dựng nói riêng. Vì vậy để hướng tới đồng bộ cho hệ tiêu chuẩn về lĩnh vực sơn theo tiến trình đổi mới và hội nhập thì việc xây dựng tiêu chuẩn phân loại sơn (đặc biệt đối với sơn xây dựng) là rất cần thiết.
Tiêu chuẩn TCXDVN “Sơn xây dựng – Phân loại” ra đời sẽ thuận lợi cho việc quản lý, giúp cho người sử dụng, các cơ sở sản xuất và xuất nhập khẩu, các công ty liên doanh hợp tác với nước ngoài có sự lựa chọn và định hướng chính xác trong việc sản xuất, xuất nhập khẩu hoặc sử dụng sơn vào các mục đích khác nhau. Ngày 4 tháng 7 năm 2003, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Viện Vật liệu xây dựng nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCXDVN “Sơn xây dựng – Phân loại”.
Bản tiêu chuẩn này đang được chuẩn bị nghiệm thu tại Hội đồng Khoa học chuyên ngành Bộ Xây dựng. Bản tiêu chuẩn gồm có 8 trang, trong đó có một trang là phụ lục và được trình bày tất cả các quy định cần thiết, phạm vi áp dụng, thuật ngữ, định nghĩa và cách phân loại.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Phương pháp nghiên cứu
- Lựa chọn và đề ra cách phân loại sơn xây dựng mang ý nghĩa đặc trưng và tổng quát nhưng phù hợp với từng điều kiện yêu cầu sửdụng và đảm bảo được các tính năng riêng của từng loại sơn.
2.2 Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn và thuật ngữ, định nghĩa
- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn nàu khuyến khích các cơ sở sản xuất. xuất nhập khẩu và người tiêu dùng sơn xây dựng trong cả nước áp dụng.
- Thuật ngữ và định nghĩa:
a/ Định nghĩa sơn xây dựng: Là hợp chất hoá học bao gồm chất tạo màng hoặc dầu chưung luyện, có chất màu hoặc không có chất màu, khi phủ lên bề mặt chất nền tạo ra màng mỏng bám trên bề mặt sản phẩm, có khả năng bảo vệ, trang trí và có các tính chất riêng biệt.
b/ Định nghĩa chất tạo màng: Là chất nhựa (nguyên liệu chính của sơn) có các tính chất vật lý và hoá học mang lại cho sơn những tính chất cơ lý hoá đặc trưng.
2.3 Cách phân loại:
Sơn có thể phân loại theo nhiều cách:
Theo mục đích sử dụng: theo hệ dung môi, theo hàm lượng chất rắn, theo đúng kiểu rắn, theo những tính chất cơ lý của màng sơn đã khô.
Thông thường hơn cả là phân loại theo bản chất hoá học của nhựa - chất tạo màng. Nhựa thường dùng nhất là polyeste, nhựa acrylic, vinyl, epoxy, polyuretan...Sơn dựa trên nhựa phenol và amin có mức độ sử dụng tương đương với các dẫn xuất của xelulô, sơn dầu nhựa trên dầu thực vật và một số loại chứa elastome.
Còn phân loại theo mục đích sử dụng, sơn thường được chia thành ba nhóm: Sơn kiến trúc (bao gồm sơn trang trí và sơn xây dựng), sơn công nghiệp và các loại sơn khác còn lại.
Trong các tài liệu tiêu chuẩn của nước ngoài, đã có tiêu chuẩn phân loại sơn, vecni và các sản phẩm liên quan khác. Sự phân loại của tiêu chuẩn này là sự phân loại chung đối với tất cả các loại sơn và chỉ phân loại theo bản chất hoá học của chất tạo màng, có mang tính chất truyền thống theo nhóm. Duy nhất có tiêu chuẩn Châu Âu: (DIN EN (BS) 1062 part 1/1996) phân loại các vật liệu sơn và các hệ sơn cho mặt ngoài vữa và bê tông. Để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCXDVN “Sơn xây dựng – Phân loại” mang tính tổng quát nhất và lại phù hợp vơi mọi lĩnh vực xây dựng, chúng tôi dựa vào tài liệu tiêu chuẩn của châu Âu, Pháp và một số tài liệu trong nước như: Tài liệu về kỹ thuật sơn, báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị”, mã số RD- 27/1999 - Viện KHCN Xây dựng làm căn cứ, đồng thời kết hợp tham khảo các tài liệu tiêu chuẩn của Nhật, Trung Quốc...cũng như một số tài liệu khác liên quan tới vật liệu sơn. Trên cơ sở đó chúng tôi đã lựa chọn, bổ sung để biên soạn bản dự thảo tiêu chuẩn TCXDVN về phân loại sơn xây dựng như sau:
2.3.1 Phân loại theo mục đích sử dụng, gồm có:
a/ Sơn phủ trang trí
b/ Sơn lót và sơn phủ bảo vệ
2.3.2 Phân loại theo bản chất hoá học của chất tạo màng:
Theo bản chất hoá học của chất tạo màng, sơn được phân theo bảng 1 sau đây:
Bảng 1: Phân loại sơn:
Gốc Các hệ sơn
1. Vô cơ 1.1 Hệ sơn vôi
1.2 Hệ sơn silicat
1.3 Hệ sơn dầu
2. Hữu cơ 2.1 Hệ sơn dầu
2.2 Hệ sơn hổ phách, cánh kiến và tùng hương
2.3 Hệ sơn bitum
2.4 Hệ sơn nitroxenlulô
2.5 Hệ sơn cao su
2.6 Hệ sơn fenolfocmalđehýt
2.7 Hệ sơn alkýt
2.8 Hệ sơn amin
2.9 Hệ sơn epoxy
2.10 Hệ sơn polyuretan
2.11 Hệ sơn polyuretan
2.12 Hệ sơn vinyl
2.13 Hệ sơn acrylic
2.14 Hệ sơn clovinyl
2.15 Hệ sơn silicon
2.3.3 Phân loại theo môi trường phân tán
Theo môi trường phân tán chất tạo màng, sơn được phân thành các loại sau:
a/ Hệ sơn dung môi
- Phân tán hoặc hoà tan trong nước
- Phân tán hoặc hoà tan trong dung môi hữu cơ
b/ Hệ sơn không dung môi
- Phân tán đều trong bột
- Tự phân tán (Ví dụ: Nhựa lỏng)
3. Kết luận:
Tiêu chuẩn phân loại sơn xây dựng đề ra đã đáp ứng được các mục đích như: “Đặc trưng, tổng quát, cần và đủ” cho từng loại sơn phù hợp với điều kiện, yêu cầu kỹ thuật và mục đích sử dụng.
- Tiêu chuẩn phân loại sơn xây dựng khi được ban hành và cho áp dụng trong cả nước sẽ có ý nghĩa thực tiễn trong xã hội như:
1. Đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và sử dụng trong nước, làm căn cứ cho việc xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm.
2. Định hướng cho việc sản xuất và sử dụng sản phẩm sơn xây dựng, phù hợp với từng mục đích khác nhau.
3. Góp phần hoàn thiện hệ tiêu chuẩn đối với vật liệu sơn
4. Góp phần hội nhập với sự phát triển kinh tế chung của khu vực và Thế giới.
(Thông tin KHCN VL Xây dựng)

In văn bản

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập